Autotransport naar Duitsland

Privacy Policy

Algemene Disclaimer

 • U bevindt zich op een website van de van Eijck Holding BV, of één van haar gelieerde bedrijven.
 • Jachttrans Holding BV behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen in de ter beschikking gestelde informatie of deze aan te vullen. De inhoud van deze website is daarnaast auteursrechtelijk beschermd. Voor vermenigvuldiging of verspreiding van de hier ter beschikking gestelde teksten en afbeeldingen is vooraf schriftelijk toestemming van Jachttrans Holding BV nodig.
 • Jachttrans Holding BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik en de interpretatie van het klantportaal of haar websites.
 • Jachttrans Holding BV draagt er zorg voor om de inhoud van het klantportaal en websites actueel te houden. Desalniettemin is Jachttrans Holding BV niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
 • Aan de inhoud van onze websites en het klantportaal kunnen geen rechten worden ontleend. Jachttrans Holding BV behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van het klantportaal te wijzigen en/of te verwijderen.
 • Jachttrans Holding BV heeft geen invloed op de inhoud van websites waar mogelijk naar wordt verwezen, welke buiten haar eigen domeinen valt.
 • Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 • Op onze werkzaamheden zijn binnen Nederland de ABVV-VBM voorwaarden van toepassing. Voor transport buiten Nederland gelden de CMR-AVC voorwaarden. 

Cookies

 • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 • Wij hebben Google Analytics zodanig ingericht dat deze AVG compliant is. Dit door de vereiste settings van de Autoriteit Persoonsgegevens over te nemen zoals beschreven in dit document. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 • Er wordt op onze website en klantenportaal gebruik gemaakt van plugins van externe partijen, o.a. van Google (GoogleMaps, Analytics) en Microsoft. Voor het correct functioneren van deze extensies wordt u verzocht cookies toe te staan. Deze partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien deze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens de betrokken partij verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en hebben er zoveel mogelijk aan gedaan om de verzonden data naar deze partijen te beperken.
 • Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Houdt er met de verwijdering en uitschakeling van cookies rekening mee dat onze website of klantenportaal daardoor mogelijk niet optimaal werkt.

VRS Klantenportaal

 • Met de toegang tot en het gebruik van het klantportaal stemt u tevens in met deze disclaimer.
 • De inhoud van klantportaal kan vertrouwelijke informatie bevatten en kan onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht vallen. Mede om deze reden kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet wordt getoond aan u als gebruiker van het klantportaal.
 • Wij verzoeken u om onjuistheden aan ons te melden wanneer u van mening bent dat deze vereist zijn voor de correcte afhandeling van de dienstverlening.
 • In veel gevallen is de inhoud van onze klantportaal gevuld met informatie die is verstrekt vanuit onze opdrachtgever of derden. Wij kunnen derhalve niet in alle gevallen instaan voor de volledige juistheid van de getoonde informatie. Onze hulpverlenings-medewerkers zullen met u de cruciale data doornemen, waar nodig corrigeren en u verzoeken deze te ondertekenen.
 • De getoonde routekaart en bijbehorende informatie is voor indicatieve, informatieve doeleinden. Het is goed mogelijk dat een aangestuurd voertuig tijdens het aanrijden naar uw strandingslocatie, voor een ander dossier wordt ingezet en dat er op enig moment een ander voertuig wordt aangestuurd. Ook kan het wezen dat het voertuig dat wordt getoond, niet het enige aanrijdende voertuig betreft. Wij spreken de hoop uit u een realistische afspiegeling te mogen tonen van onze verwachte aankomsttijd en -route.
 • Het zelfstandig delen van informatie vanuit het VRS Klantenportaal is niet toegestaan.
 • Foto’s in het VRS Klantenportaal zullen een verkleinde versie betreffen van het origineel en zijn voorzien van een beeldmerk. In enkele gevallen kan het voorkomen dat er een zwarte of witte plaatjes worden afgebeeld in plaats van de verwachte foto’s. Dit kan voorkomen wanneer er geen gelegenheid is geweest om de foto’s te maken, of wanneer de situatie het niet toestond (denk aan situaties met ernstig letsel of erger bij een ongeval). Wij proberen altijd om géén personen in beeld te brengen en zoveel mogelijk vanuit de voorgeschreven posities te fotograferen. Aan het ontbreken van foto’s kunnen eveneens geen rechten worden ontleend.
 • De weersinformatie die wordt getoond in de VRS klantenportaal is afkomstig van MSN Weather en toont de weerssituatie op het dichtst bij de incidentlocatie gelegen weerstation ten tijde van de incidentmelding aan VRS. Dit kan enigszins afwijken van de weersomstandigheden ter plaatse.
 • De mogelijk getoonde (RDW) voertuiginformatie wordt geleverd door VWE voertuigdata en kent een hoge graad van betrouwbaarheid. Jachttrans Holding BV heeft echter géén invloed op de inhoud van deze datasets.

AVG/GDPR

 • De van Eijck Holding BV bewaard in haar gesloten bedrijfssystemen de volgende persoonsgevoelige informatie n.a.v. de door haar uitgevoerde dienstverleningen:
  • Naam/adres/contactgegevens bestuurders(1);
  • Naam/adres/contactgegevens kentekenhouders(1);
  • Naam/adres/contactgegevens verzekeringsnemers(1);
  • Naam/adres/contactgegevens Debiteuren(1);
  • Naam/adres/contactgegevens Opdrachtgevers(1);
  • Naam, handtekening en emailadres afzenders (1);
  • Naam, handtekening en emailadres ontvangers (1);
  • Naam/adres/contactgegevens t.a.v. contactpersonen of belanghebbenden die om één of andere valide reden genoteerd zijn in onze interne dienstlogging(en)(1);
  • Naam en telefoonnummers van terugkerende contactpersonen(2);
 • De gegevens gemarkeerd met een (2) worden opgeslagen in onze telefooncentrale, welke uitsluitend voor de daarbij gemarkeerde medewerkers toegankelijk is;
 • De gegevens gemarkeerd met een (1) worden opgeslagen in respectievelijk onze applicaties VRS (binnenland Hulpverlening Nederland) óf Transplan (Transport internationaal). Handtekeningen worden ná verwerking op de digitale vrachtbrief verwijderd uit onze database;
 • Gegevens gemarkeerd met een (1) worden door ons opgeslagen gedurende de juridische bewaartermijn die is gesteld door de overheid. In de regel is dit 7 jaar na de laatste raadpleging van het dossier. Na dit moment zullen de betrokken persoonlijke gegevens automatisch door onze applicatie worden geanonimiseerd in zowel productie als backups.
 • De toegang tot het VRS klantenportaal vervalt na 3 maanden inactiviteit. Deze kan opnieuw worden geactiveerd tot 1 jaar na het laatste gebruik door het aanvragen van wachtwoordherstel. Na 1 jaar is het raadplegen van data uitsluitend mogelijk via personen die intern gemachtigd zijn tot het raadplegen in onze VRS applicatie.
 • In de VRS klantenportaal wordt, afhankelijk van de rechtenrol van de gebruiker, uitsluitend die informatie getoond die bij de rechtenrol logischerwijze kan worden verwacht. De rollen zijn verdeeld onder:
  • Bestuurder;
  • Kentekenhouder;
  • Verzekeringsnemer;
  • Opdrachtgever;
  • Verzekeraar;
  • Debiteur;
  • Betrokken wegbeheerder (geen toegang tot persoonsgegevens);
  • VRS Medewerker (toegang afhankelijk van functierol);
  • Afzender;
  • Ontvanger;
 • Informatie uit dossiers wordt alleen gedeeld onder bovenstaande belanghebbenden met als doel de afhandeling van de hulpverlening. Er wordt géén informatie afgegeven t.a.v. andere betrokkenheid bij ongevallen. Voor de uitwisseling met een groot aantal opdrachtgevers/Debiteuren is een digitale uitwisseling middels API beschikbaar. Met deze partijen is daartoe een verwerkers- of sub-verwerkers-overeenkomst afgesloten;
 • Bovenstaande informatie kan verder uitsluitend op grond van een gerechtelijke vordering worden afgegeven.
 • Foto’s en handtekening die worden gemaakt middels onze VRS-APP worden slechts kortstondig in een gesloten ‘container’ opgeslagen binnen de applicatie en tijdens het verwerken van de opdracht verstuurd naar onze VRS-Cloudomgeving. De foto’s en handtekeningen worden daarop direct verwijderd van de telefoontoestellen;
 • Handtekeningen worden verwijderd uit onze VRS-Cloudomgeving nadat deze op de PDF-vrachtbrieven zijn verwerkt en verstuurd naar de betrokken belanghebbenden. Onze doelstelling is om de PDF-vrachtbrief geheel te gaan vervangen door de (gesloten) VRS Klantenportaal;
 • Voor foto’s geldt eveneens de juridische bewaartermijn die op onze administraties van toepassing zijn. Voor de (digitale) CMR’s en vrachtbrieven geldt momenteel een bewaartermijn van zeven (7) jaar na afhandeling van het dossier. Foto’s en handtekeningen maken hier derhalve eveneens onderdeel van uit.
 • Het uitgangspunt van onze organisatie is om zo min mogelijk persoonsgegevens vast te leggen. Wij leggen derhalve primair alleen de juridisch van ons vereiste gegevens vast, gegevens die noodzakelijk zijn om met een betrokkene te communiceren in het kader van de dossierafhandeling, alsmede de data welke onze opdrachtgever van ons verlangt teneinde de hulpverlening naar behoren af te kunnen wikkelen in hun eigen systemen, of die van hun opdrachtgevers.
 • Een akkoord met de verwerking van uw gegevens is opgenomen in de bepalingen van de ABVV-VBM condities, de AVC-condities en/of de ondertekening bij een uitgevoerde dienstverlening middels onze APP-oplossingen.
 • Datalekken: onze systemen zijn niet van buiten de organisatie benaderbaar, waarmee wij er derhalve alles aan hebben gedaan om uw gegevens veilig te kunnen opslaan. Toch kan er altijd iets misgaan. U kunt in die gevallen een (vermeend) datalek altijd bij ons melden, waarna wij op zorgvuldige en adequate wijze zullen trachten de problemen te verhelpen en betrokken partijen zullen informeren over het voorval en de genomen maatregelen;
 • Het verstrekken van inloggegevens van het klantenportaal aan derden is niet toegestaan. Handhaving hierop is echter vrijwel onmogelijk. Wanneer er een aanleiding toe is zullen wij tot blokkering van de toegang overgaan voor de specifieke gebruiker(s);
 • De opslag van onze Cloudomgevingen vindt plaats op Microsoft Azure Servers die gesitueerd zijn in Duitsland (persoonsgegevens, storage) en de VS (storage). Daarnaast maakt ons bedrijf zeer beperkt gebruik van een eigen datacenter-faciliteit in Nederland, met name in de netwerkfaciliteiten van onze uitvoeringslocaties.

Social Media

 • De van Eijck Holding conformeert zich ten aanzien van Social Media in alle gevallen aan de Social Media Policy welke onderdeel is van de ABVV-VBM condities.
Direct contact

Gebruik maken van onze diensten? Met de onderstaande gegevens kunt u direct contact opnemen met ons team.

Privacy Policy

Copyright 2024 Jachttrans | Privacy Policy | Realisatie: [b]reik.